Regulamin gabinetuPOSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin dotyczy gabinetu fizjoterapeutycznego Fizjo-Medic Rehabilitacja Funkcjonalna z siedzibą w Krakowie przy ulicy Bagrowej 82, lok. 42, posiadającego stronę www.rehabilitacja-gajos.pl nazywanego poniżej Fizjo-Medic lub Gabinet Fizjo-Medic
Godziny otwarcia Gabinetu Fizjo-Medic: poniedziałek 8:00-17:00, wtorek 8:00-20:00, środa 8:00- 15:00, czwartek 8:00-18:00, piątek 8:00-15:00, sobota – wizyty ustalane indywidualnie w godzinach 8:00-13:00, niedziela – nieczynne.
Gabinet Fizjo-Medic jest zamknięty w dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy. Gabinet Fizjo-Medic zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia godzin pracy. Istnieje możliwość dopasowania godziny wizyty na życzenie Klienta.
Gabinet Fizjo-Medic oferuje kompleksowe usługi takie jak: terapia domowa, masaże, terapia wisceralna, akupunktura, pinopresura, aurikuloterapia.
Ponadto w Gabinecie Klienci mają możliwość zakupu pakietów zabiegowych.
Realizacja usługi w Gabinecie Fizjo-Medic poprzedzona musi być wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji usługi oraz złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Gabinet oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki (patrz też rozdział DANE OSOBOWE).

REZERWACJE

Rezerwacja na wizytę może być dokonana mailowo lub telefonicznie pod numerem podanym w zakładce Kontakt na stronie www.rehabilitacja-gajos.pl.
Dzień przed umówionym terminem Klient/ka otrzyma drogą smsową przypomnienie o wizycie.
Klienci zobowiązani są do przybycia minimum 5 minut przed planowanym zabiegiem.
W przypadku spóźnienia z winy Klienta Gabinet Fizjo-Medic zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu świadczenia usługi, a w przypadku spóźnienia powyżej 15 minut do anulowania rezerwacji.
W przypadku opóźnienia zabiegu wynikającego z winy pracownika Gabinetu, zabieg będzie wykonany bez skracania etapów zabiegowych.
Nie wstawienie się w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, skutkuje koniecznością uiszczenia 50% wartości kolejnej rezerwowanej usługi przez Klienta, który przepada z chwilą ponownego niestawienia się w umówionym terminie. Wpłaty należy dokonać gotówką lub przelewem. W obydwu przypadkach kwota musi zostać zaksięgowana na koncie Gabinetu Fizjo-Medic najpóźniej na 1 dzień przed terminem zabiegu.
Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji w późniejszym okresie, o czym Klienci zostaną wcześniej poinformowani. W przypadku nagłych i niezależnych od pracownika Gabinetu wydarzeń, istnieje możliwość odwołania lub zmiany terminu w możliwie najkrótszym czasie od zaistniałej sytuacji. W pozostałych przypadkach Klienci będą informowani o zmianie terminu zabiegu co najmniej 24 godziny przed wyznaczonym terminem. W związku ze zmianą terminu zabiegu przez Gabinet, Klient może wybrać najdogodniejszy dla siebie, wolny termin na zabieg.

CENNIK, PŁATNOŚCI

Ceny usług w Gabinecie Fizjo-Medic podane są w cenniku dostępnym w salonie i na stronie www.rehabilitacja-gajos.pl.
Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego i Gabinet Fizjo-Medic zastrzega sobie prawo do ich zmiany.
Za usługi świadczone w Gabinecie Fizjo-Medic, Klienci mogą dokonywać płatności gotówką lub przelewem.
Za wykonaną usługę klient otrzyma potwierdzenie zapłaty w postaci: paragonu fiskalnego bądź faktury.
Płatność za każdą z usług musi być dokonana bezpośrednio w recepcji gabinetu po wykonanym zabiegu.

PROMOCJE, RABATY

Promocje, rabaty oferowane Klientom Gabinetu Fizjo-Medic nie łączą się ze sobą wzajemnie. W trakcie jednego zabiegu można skorzystać tylko z jednej promocji.
Aktualne promocje i rabaty umieszczane są na stronie internetowej www.rehabilitacja-gajos.pl oraz na profilu facebook.

ZABIEGI W GABINECIE

Do zabiegów w Gabinecie Fizjo-Medic wykorzystuje się sterylne i jednorazowe materiały takie jak: rękawiczki, ręczniki, waciki, gaziki, serwety, igły itp. Narzędzia fizjoterapeutyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji oraz sterylizacji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku, jeśli producent pozwala również z użyciem autoklawu klasy medycznej B. Stoły, blaty, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o wymaganym spektrum działania.
Przed przystąpieniem do świadczenia usługi fizjoterapeutyczych pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia, przebyte choroby czy tryb życia lub inne czynniki nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
Każdy Klient, który ma mieć wykonany zabieg fizjoterapeutyczny lub z zakresu terapii naturalnych musi zostać zaznajomiony z przeciwwskazaniami do danego zabiegu.
Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu.
Klienci zobowiązani są poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegu.
W razie wątpliwości, co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu – pracownik ma prawo odmówić jego wykonania.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA RZECZY KLIENTA

Klient odpowiada za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione w Gabinecie Fizjo-Medic. Pracownicy salonu nie odpowiadają za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione przez Klienta.

ODMOWA WYKONANIA ZABIEGU

Pracownik ma prawo odmówić wykonania zabiegu w czterech sytuacjach:
a. gdy występują przeciwwskazania do wykonania zabiegu,
b. gdy przewidywany czas zakończenia zabiegu wykracza poza wskazane terminy otwarcia salonu,
c. gdy Klient zachowuje się w sposób uznawany powszechnie za nieodpowiedni lub wulgarny zarówno w stosunku do pracowników, jak i obecnych w Gabinecie innych Klientów.
d. gdy Klient spóźni się na planowany zabieg powyżej 15 minut od czasu jego planowanego rozpoczęcia.

REKLAMACJE

Klient ma prawo do złożenia reklamacji odnośnie sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów, w terminie do 7 dni roboczych od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów zabiegu. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Gabinecie w dowolnej formie np. w postaci paragonu, potwierdzenia płatnością przelewem.
Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w Gabinecie lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Gabinetu. Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.
Wszystkie reklamacje są rozpatrywane na bieżąco. Maksymalny termin na rozpatrzenie reklamacji to 7 dni roboczych od otrzymania przez Gabinet zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.
W przypadku uznania reklamacji Gabinet dokona zwrotu ceny Zabiegu Klientowi i umożliwi mu skorzystanie z nieodpłatnego zabiegu korygującego. Gabinet może zaproponować dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia.
W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie do 14 dni roboczych.
W przypadku kwestionowania zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę. W przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Salon zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.

DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika strony jest Łukasz Gajos prowadząca działalność pod nazwą Fizjo-Medic Rehabilitacja Funkcjonalna Łukasz Gajos.
Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie pisemnej zgody udzielonej w gabinecie Fizjo-Medic zgodnie z zasadami określonymi w RODO (Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Gabinetu są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii personelu. Klient korzystając z usług Gabinetu jednocześnie potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
Klienci Gabinetu proszeni są o wyciszenie telefonów komórkowych oraz nieprowadzenie rozmów telefonicznych w trakcie wykonywanego zabiegu.
Zakazane jest palenie wyrobów tytoniowych oraz spożywanie alkoholu na terenie Gabinetu i ogródka.
Każdy Klient ma prawo do wglądu do regulaminu i do cennika usług.
Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie Gabinetu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. Klientów i gabinetu Fizjo-Medic.
Gabinet Fizjo-Medic zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają ogólne przepisy Kodeksu Cywilnego.